Cele i zadania

Nasza Uczelnia nie jest jeszcze w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego też cele i zadania, jakie stawiamy sobie do realizacji, będą wymagały czasu oraz wsparcia ze strony wielu osób: władz, przyjaznych instytucji, pracowników i samych studentów.

Nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych poprzez likwidację wszelkich barier utrudniających studiowanie. Zależy nam na zapewnieniu równego dostępu do wykształcenia i czynimy starania, by w jak największym stopniu ułatwić naszym studentom edukację na odpowiednim poziomie.

Zadania to m.in.:

  • rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej, potrzeb, istotnych problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;
  • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Głogowie;
  • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług;
  • dostosowywanie wymogów formalnych i struktur administracyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym;
  • opracowywanie działań krótko- i długofalowych wobec osób niepełnosprawnych i uzgadnianie ich z władzami uczelni;
  • usuwanie barier utrudniających dostęp do zasobów informacyjnych oraz zajęć dydaktycznych;
  • współpraca z wolontariuszami, którzy chcą zaangażować się na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób;
  • współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych działających na innych uczelniach.